Єдина інформаційна база даних ВПО

Раніше ми вже повідомляли, що Кабінет Міністрів України своєю постановою від 22 вересня 2016 р. № 646 затвердив “Порядок створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”.

Проект нормативного акту був розроблений Мінсоцполітики на основі статті 41 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, якою передбачено, що  єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб створюється з метою обліку таких осіб.

Відповідальним за забезпечення формування та ведення бази даних, а також її адміністратором є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики також забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеної до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Які ж відомості вносяться до бази даних:

 • загальні відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать);
 • реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер, дата видачі та суб’єкт, що видав документ);
 • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України);
 • номер довідки, дата видачі та найменування органу, що її видав;
 • дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/ перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 • дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення;
 • адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей, які прибули разом із внутрішньо переміщеною особою;
 • відомості про малолітніх дітей, які прибули без супроводження законними представниками;
 • відомості про осіб, які безпосередньо здійснюють догляд за малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про представника органу опіки та піклування;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про види соціальних виплат, які отримує особа;
 • відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування навчального  закладу);
 • відомості про освітній рівень, спеціалізацію за професійною освітою, професію;
 • відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації);
 • відомості про наявність в особи інвалідності із зазначенням причин настання, групи (підгрупи) інвалідності, нозологічних ознак і потреб у технічних та інших засобах реабілітації, санаторно-курортному лікуванні;
 • відомості  про наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб( з 1 травня 2016 року- 14 500 гривень, з 1 грудня 2016 року — 16 000 гривень).
 • відомості  про наявність у будь-якого з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населенні пункти, що розташовані на лінії зіткнення;
 • згода на обробку персональних даних;
 • відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою;
 • інші відомості, що сприяють захисту прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (у разі необхідності).
 • для ідентифікації внутрішньо переміщеної особи до бази даних може вноситися також її фотографія.

Персональні дані в базі даних зберігаються протягом десяти років після закінчення дії обставин, визначених статтею 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. У разі закінчення строку їх зберігання персональні дані підлягають знищенню, яке здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких даних. Розголошення отриманих уповноваженими органами персональних даних про внутрішньо переміщену особу без її згоди забороняється, крім випадків, передбачених законом. Внутрішньо переміщена особа, персональні дані якої обробляються, користується всіма правами суб’єкта персональних даних, визначеними частиною другою статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

Окремо Порядок визначає виключний перелік підстав, при яких внутрішньо переміщеній особі може бути відмовлено у внесенні інформації до бази даних. Зокрема, у випадку наявності у державних органів відомостей про подання для отримання довідки завідомо неправдивих відомостей; у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення та відсутності чи недостатньості доказів, які підтверджують факт проживання особи на зазначеній території; у випадку втрати документів, що посвідчують особу (до їх відновлення) тощо.

Порядком також визначається декілька категорій суб’єктів у сфері створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. До таких суб’єктів належать:

 1. Уповноважені органи, які вносять в електронній формі інформацію до бази даних на підставі поданої внутрішньо переміщеною особою заяви, форму якої затверджує Мінсоцполітики. Такими органами є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад.
 2. Органи, що мають право одержувати інформацію з бази даних. До таких оранів належить Мінфін, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних”.
 3. Громадські об’єднання, волонтерські, благодійні організації, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Варто відзначити, що зазначені органи є користувачами бази у частині задоволення  потреб внутрішньо переміщених осіб (житлових, соціальних, медичних, освітніх, потреб у технічних та інших засобах реабілітації) без доступу до персональних даних. Під час користування базою даних вони можуть здійснювати пошук цільової групи внутрішньо переміщених осіб для надання допомоги, отримувати інформацію щодо цільової групи внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги, з розподілом за регіонами та здійснювати перегляд складу цільової групи внутрішньо переміщених осіб відповідно до потреби у допомозі та вибраних регіонів.
 4. Внутрішньо переміщені особи або їх законні представники. Під час користування базою даних такі особи можуть ознайомитися з власною заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, інформацією про стан дії довідки (дійсна; дію скасовано) та інформацією про стан надання відповідної допомоги, а також наявними пропозиціями стосовно можливості отримання допомоги за кожною зазначеною нею у заяві потребою, які  надаються громадськими об’єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями.

Для одержання актуальної та повної інформації про внутрішньо переміщених осіб з бази даних формується звіт, який призначений для посадових осіб Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, уповноважених органів, інших центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України та його територіальних органів. Мінсоцполітики надає доступ до отримання звіту зазначеними органами на підставі письмового запиту, в якому зазначаються необхідна інформація та прізвище посадової особи, яка матиме право доступу.

Доступ до інформації, яка міститься в базі даних, здійснюється на безоплатній основі і забезпечується за допомогою веб-інтерфейсу з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених Законом України “Про захист персональних даних”. Робота з персональними даними внутрішньо переміщених осіб за допомогою веб-інтерфейсу проводиться через захищений контур обміну даними з використанням сертифікованих засобів шифрування.

Реалізація постанови повинна сприяти проведенню процедури обліку внутрішньо переміщених осіб та повноцінному виявленню їх потреб і намірів. Введення такої системи, в ідеалі, повинно істотно покращити взаємодію внутрішньо переміщених осіб, управлінь праці та соціального захисту населення, громадських об’єднаннь, волонтерських, благодійних організацій, що займаються проблемами переселенців, і створити умови для спрощення і прискорення процесів надання допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Як повідомляв раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева під час проведення прямої телефонної лінії, Єдина інформаційна база даних запрацює з першого жовтня в повноцінному режимі (джерело: «Укрінформ»).

Публікація підготовлена ​​в рамках проекту «Забезпечення правового захисту внутрішньо переміщених осіб», який реалізується ГО «ДОНБАС СОС» спільно з ГО «ПРАВОЗАХИСНА РАДА УКРАЇНИ» за підтримки Європейського союзу. Зміст публікації не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.